Tue, 02/19/2013 - 08:55 - 364 Views

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các sở GD&ĐT; Giám đốc các ĐH, Học viện, viện ĐH, Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ trực thuộc Bộ và thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2012.

Theo đó, báo cáo tập trung vào một số nội dung: Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị với các hoạt động tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Kết quả thực hiện 3 chỉ tiêu của mục tiêu 1 được quy định tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và 4 chỉ tiêu của mục tiêu 1 quy định tại Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2012 – 2015.

Xem tiếp tại đây
(Nguồn: Giáo dục và Thời đại, 4/2/2013)