Tue, 05/17/2016 - 13:55 - 131 Views

Tài liệu đề xuất chính sách này trình bày một số kiến nghị nhằm gỡ bỏ các rào cản đối với bình đẳng giới ở Việt Nam. Tài liệu đề cập đến các lĩnh vực đời sống mà bất bình đẳng giới đang tồn tại và chỉ ra ảnh hưởng sâu đậm của những quan niệm truyền thống cứng nhắc về giá trị và vai trò của phụ nữ và nam giới trong việc duy trì bất bình đẳng trong các lĩnh vực đó.

Tài liệu này dựa trên kết quả cuộc nghiên cứu về các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội thực hiện từ cuối năm 2012 đến năm 2015 với sự tài trợ của Quỹ Ford, Oxfam Novib và Chính phủ Australia. Nghiên cứu này bao gồm một cuộc khảo sát với 8.424 phụ nữ và nam giới trong độ tuổi 18-65 tại 9 tỉnh và thành phố đại diện cho Việt Nam bao gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh City, Đà Nẵng, Thái Bình, Phú Thọ, Lâm Đồng, Bình Thuận, Vĩnh Long và Tây Ninh, và một nghiên cứu định tính tại Hà Nội, Hưng Yên, Hồ Chí Minh City và Long An.

Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng các chính sách và chương trình cần phải chú trọng thúc đẩy nhận thức tích cực và bình đẳng hơn về giá trị và vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình và ngoài xã hội. Nghiên cứu cũng khẳng định rằng giáo dục là một yếu tố quan trọng trong việc chuyển đổi nhận thức của người dân về vai trò giới và tăng cường sự tham gia cuả phụ nữ vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội và chính trị đồng thời thúc đẩy sự tham gia của nam giới vào công việc chăm sóc. Những giải pháp này phải là một phần thiết yếu của các chương trình toàn diện nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

Khuyến nghị chủ chốt:

  • Thay đổi những quan niệm truyền thống cứng nhắc về giá trị và vai trò của phụ nữ đồng thời khuyến khích phụ nữ và nam giới chia sẻ vai trò lãnh đạo và chăm sóc cả trong gia đình và ngoài xã hội.
  • Tăng cường thực thi hiệu qủa các luật liên quan tới bình đẳng giới và phụ nữ.
  • Cải thiện các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm giảm gánh nặng việc nhà.