Mon, 04/09/2012 - 08:24 - 4760 Views

Trung tâm Giới và Xã hội Trường Đại học Hoa Sen giới thiệu đề cương môn Giới và Phát triển tại Việt Nam.

MSMH

Tên môn học

Số tín chỉ

DC119DV02

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM

3

GENDER AND DEVELOPMENT IN VIETNAM

Sử dụng kể từ học kỳ 13.1A năm học 2013 - 14 theo quyết định số 760/QĐ-BGH ngày 02/7/12