Mon, 09/05/2016 - 09:29 - 68 Views

Lê Anh Vũ*

TÓM TẮT

Dựa trên nghiên cứu trường hợp 05 phụ nữ là người Khmer di dân từ Trà Vinh lên Bình Dương, thông qua những lát cắt về “câu chuyện cuộc đời” của họ dưới quan niệm về hội nhập xã hội. Những phân tích diễn ngôn của bài viết đã đề cập đến quá trình hội nhập vào không gian sống và không gian tại nơi làm việc. Dữ liệu của nghiên cứu này dựa trên những nhật ký điền dã của tác giả từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2016. Bài viết cho thấy sự thiếu vắng về những nguồn vốn xã hội như trình độ học vấn, sức khỏe và giao tiếp là những khó khăn trong quá trình hội nhập vào cuộc sống mới. Thân phận của người nữ công nhân Khmer xuất hiện dưới hai hình ảnh đối lập ở hai không gian khác nhau, cởi mở và linh hoạt trong mạng lưới xã hội ở nơi trọ và thủ thế, an phận ở nơi làm việc. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cần có sự hiệp lực giữa các định chế có liên quan theo hướng tôn trọng bản sắc văn hóa để quá trình hội nhập xã hội của phụ nữ thiểu số trở nên thuận lợi hơn.


* Thạc sĩ, Bộ môn Phát triển cộng đồng, Khoa Công tác xã hội, Đại học Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.