Mon, 03/24/2014 - 13:28 - 76 Views

Irène Joliot-Curie, một nhà nữ quyền dấn thân ?
Tác giả : Louis-Pascal Jacquemond
Bản dịch tiếng Việt : Thái Thị Ngọc Dư
Nguồn : http://genrehistoire.revues.org/1796.
Louis-Pascal Jacquemond, Irène Joliot-Curie, une féministe engagée ?, Tạp chí điện tử Genre et Histoire, số 11, mùa thu 2012

(Bài được đăng và dịch lại với sự cho phép của tạp chí và của tác giả)

Tóm tắt

Irène Joliot-Curie, một nhà nữ quyền dấn thân ? Vấn đề mà bài báo này đề cập bao gồm hai khía cạnh. Là một nhà nghiên cứu hóa học, vật lý, nghề nghiệp của Irène Joliot-Curie được xem là nghề nghiệp của đàn ông, nhưng bà lại tự cho mình là một nhà  nữ quyền. về tư tưởng cũng như hành động. Với tư cách là nhà khoa học, bà đã phụ trách các cấp bậc quản lý từ thấp đến cao và trở thành giám đốc Trung tâm nghiên cứu Curie. Cùng với chồng là Frédéric, bà đã có uy tín khoa học rất cao nhờ giải thưởg Nobel về hóa học năm 1935. Mặc khác, Irène Joliot-Curie lại tự nguyện dấn thân. Nhân danh bình đẳng nam-nữ và các giá trị cốt lõi mà bà đã đúc kết được từ nền giáo dục của mình, bà đã tham gia tranh đấu để thúc đẩy những mục tiêu chính đáng  của phụ nữ. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế những năm 30 của thế kỷ trước,  bà cho rằng  những yêu sách về quyền bình đẳng về kinh tế và xã hội có vai trò ưu tiên hơn bình đẳng về chính trị. Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, ủng hộ quyền phụ nữ và giải trừ vũ khí là những mục tiêu mà bà bảo vệ nhân danh một nền khoa học hướng đến những mục tiêu giải phóng và và những điều tốt đẹp vì lợi ích của nhân loại. Dù ở bất kỳ cương vị nào, phó quốc vụ khanh đặc trách nghiên cứu khoa học vào thời kỳ đầu của Mặt trận Bình dân, hay là người bạn đồng hành trung thành của Đảng Cộng sản Pháp vào thời kỳ đầu của chiến tranh lạnh, những ước vọng chính trị của bà luôn tuân thủ những nhu cầu của một xã hội bình đẳng. Bà tin tưởng vào con đường mà mô hình cộng sản Xô viết đã vạch ra, mặc dù có phần dè dặt và thất vọng.

>>Download toàn bộ nội dung bài báo