Wed, 09/21/2016 - 16:02 - 71 Views

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cùng phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức lớp tập huấn thí điểm tài liệu hướng dẫn làm việc với nam giới gây bạo lực. Lớp tập huấn này được diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 01/08 đến ngày 04/08/2016 tại TP.HCM.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm trang bị cho nhân viên xã hội, cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới và giảng viên công tác xã hội tại một số trường đại học các kiến thức, kỹ năng và cách thức làm việc với nam giới gây bạo lực.

Tham dự viên được giới thiệu kiến thức cơ bản khi làm việc với nam giới gây bạo lực. Việc tác động hướng tới thay đổi hành vi của người gây bạo lực diễn ra theo từng giai đoạn là: trước hết người gây bạo lực sẽ nghe, sau đó hiểu, đồng ý, làm và duy trì. Tham dự viên cũng được biết các nguyên tắc làm việc với người gây bạo lực: (1) Chấp nhận người gây bạo lực và đảm bảo tính an toàn nghề nghiệp cho nhân viên; (2) Tính cá thể hóa; (3) Tôn trọng quyền tự quyết của người gây bạo lực; và (4) Tính bảo mật thông tin cho người gây bạo lực. Thêm vào đó, tiến trình làm việc với nam giới gây bạo lực cũng được tham dự viên quan tâm, tiến trình này gồm bốn giai đoạn như sau: Tạo lập mối quan hệ và tìm hiểu thông tin về nam giới gây bạo lực; xây dựng kế hoạch hỗ trợ nam giới gây bạo lực; thực hiện kế hoạch hỗ trợ nam giới gây bạo lực và cuối cùng là lượng giá và kết thúc kế hoạch hỗ trợ nam giới gây bạo lực.

Sau lớp tập huấn một cuốn tài liệu hướng dẫn làm việc với nam giới gây bạo lực sẽ được hoàn thiện.

Lê Thị Hạnh