Thu, 09/10/2015 - 16:05 - 177 Views

(Tài liệu được thực hiện nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2009)

Dịch từ nguyên tác « Les hommes sont l’avenir de l’égalité professionnelle », tháng 3/2009, của Trung tâm Quan sát trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ORSE (Observatoire sur la Responsabilité sociétale des Entreprises), với sự cho phép của ORSE.