Mon, 08/31/2015 - 12:48 - 105 Views

ThS. Mai Thị Quế

TÓM TẮT

Bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành và thực thi nhằm nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực này và ngày càng nhiều phụ nữ giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, trong các tổ chức chính trị, xã hội và đã trở thành những chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động… Bên cạnh những đóng góp của họ đã được nhìn nhận một cách khách quan, công bằng so với nam giới, thì định kiến giới vẫn còn tồn tại khá phổ biến trong xã hội và là một trong những rào cản phụ nữ tham gia đại biểu (hội đồng nhân dân, quốc hội) và giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức. Sự thiếu hụt cán bộ nữ giữ những vị trí lãnh đạo, quản lý trong một số lĩnh vực quan trọng khiến cho việc hoạch định chính sách thiếu tiếng nói đại diện của phụ nữ, dẫn đến khó thực hiện bình đẳng giới trên mọi mặt. Do vậy, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy việc thực hiện bình đẳng giới hiện nay.