Fri, 07/22/2016 - 17:00 - 212 Views

Trần Thị Hồng*
Trần Thị Thanh Loan**

TÓM TẮT

Bài viết sử dụng hai nguồn số liệu: “Điều tra về nhận thức và thái độ về gia đình” (2010) và “Khảo sát về sức khỏe, mối quan hệ gia đình và cuộc sống của người phụ nữ” (2012), để so sánh tương quan giữa vợ và chồng trong quyền quyết định chi tiêu trong gia đình. Kết quả phân tích cho thấy, trong gia đình hiện nay, quyền lực của người phụ nữ với các khoản chi tiêu của gia đình vẫn hạn chế hơn so với nam giới. Đại đa số phụ nữ nắm quyền chủ yếu trong quyết định chi tiêu nhỏ trong khi phần lớn nam giới nam giới nắm quyền chủ yếu các quyết định chi tiêu lớn. Loại hình công việc của người phụ nữ có mối liên hệ khá chặt chẽ với quyền quyết định chi tiêu của họ. Khả năng là người quyết định chủ yếu các khoản chi tiêu trong gia đình của người phụ nữ tỷ lệ thuận với trình độ học vấn của họ và tỉ lệ nghịch với trình độ học vấn của chồng. Mức đóng góp thu nhập giữa vợ và chồng có tác động tới quyền quyết định chi tiêu của người phụ nữ. Quan điểm giới có ảnh hưởng nhất định tới quyền quyết định của người phụ nữ với các khoản chi tiêu trong gia đình. Phụ nữ thành thị có nhiều khả năng quyết định các khoản chi tiêu trong gia đình hơn phụ nữ nông thôn. Quyền quyết định chi tiêu của người phụ nữ có xu hướng tỷ lệ thuận với số năm vợ chồng chung sống. Sự tác động của việc sống chung với bố mẹ chồng/ người thân đến quyền quyết định chi tiêu của người phụ nữ chưa được thể hiện trong hai cuộc nghiên cứu này.* Tiến sĩ, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

** Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới