Wed, 12/28/2016 - 07:36 - 302 Views

Theo Liên hợp quốc, số liệu thống kê giới là số liệu thống kê phản ánh sự khác biệt và bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực cuộc sống (UN, 2006). Các nhà hoạch định chính sách và nhà hoạt động thực tiễn có thể sử dụng các số liệu thống kế giới trong quá trình phân tích, xem xét sự khác biệt và bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, các nhu cầu và ưu tiên của họ; qua đó góp phần xây dựng và phản biện các chính sách, chương trình hướng đến đảm bảo lợi ích tối đa cho cả phụ nữ và nam giới. Việc xây dựng và phát triển hệ thống số liệu thống kê giới ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng đối với các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân trong việc thúc đẩy, vận động, xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo bình đẳng giới thực chất trong tất cả các lĩnh vực.