Tue, 07/26/2016 - 09:35 - 49 Views

Hồ Khánh Vân*

TÓM TẮT

Ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975, những hoạt động liên quan đến vấn đề nữ quyền trong lĩnh vực báo chí diễn ra khá sôi nổi, tạo nên sự thay đổi và phát triển mạnh về chất lượng và khuynh hướng so với giai đoạn đầu thế kỷ XX. Dựa trên những khảo sát về mặt tư liệu (bao gồm các tờ báo, tạp chí chuyên về phụ nữ, về văn học nghệ thuật và báo, tạp chí tổng hợp ở đô thị miền Nam giai đoạn 1954- 1975), bài viết tổng thuật, nhận định và phân tích vấn đề nữ quyền với những biểu hiện, tính chất và khuynh hướng phát triển của hệ ý thức này trong đời sống đô thị miền Nam lúc bấy giờ. Từ đó, người viết mong muốn tái hiện lại bối cảnh đời sống của người phụ nữ, tìm hiểu quan niệm của xã hội về người phụ nữ, những hoạt động văn hóa và xã hội cụ thể gắn liền với ý thức nữ quyền và sự tương tác, ảnh hưởng của tư tưởng nữ quyền phương Tây đến người Việt Nam. Xa hơn nữa, bài viết so sánh sự phát triển của ý thức và phong trào nữ quyền đô thị miền Nam giai đoạn 1954- 1975 với giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX (1900- 1945) để vừa phục dựng dòng chảy lịch sử của tư tưởng nữ quyền, vừa chỉ ra những điểm tương đồng, khác biệt qua các thời kỳ lịch sử của ý thức về giới, về người phụ nữ trên vùng đất này.


* Thạc sĩ, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM